Regulamin

§ 1. Definicje
Pojęcia używane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
 1. Benefit Systems lub równoważnie Organizator – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, BDO 000558784, e-mail: bok@benefitsystems.pl,
 2. Dostawca – podmiot, u którego Uczestnik może nabyć towary lub usługi, wykorzystując otrzymany w ramach Programu „Zaprojektuj Formę” Voucher jako zapłatę wynagrodzenia w całości lub części,
 3. Karta - imienna karta wydawana przez Benefit Systems w ramach Programu MultiSport, umożliwiająca użytkownikowi wskazanemu na tej karcie – w okresie jej ważności – korzystanie z określonych usług Partnerów, jakie są dostępne dla danego rodzaju karty; zasady korzystania z Kart określa odrębny „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport”, dostępny w serwisie internetowym www.kartamultisport.pl,
 4. Katalog Nagród - wydzielona strefa Systemu, w której dostępne są informacje o Nagrodach w Programie,
 5. Klient – oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Benefit Systems umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu MultiSport,
 6. Konto – indywidualne konto Użytkownika prowadzone na jego rzecz przez Benefit Systems na Stronie, umożliwiające skorzystanie z narzędzi i funkcjonalności dotyczących Programu „Zaprojektuj Formę”,
 7. Konto SSO - indywidualne konto Użytkownika w Systemie, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Systems S.A. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisów internetowych dostępnych dla tego Użytkownika m.in. pod adresem kartamultisport.pl i emultisport.pl oraz aplikacji MultiSport,
 8. Kursy – wszelkie materiały (np. video, podcasty oraz artykuły) na temat zdrowego trybu życia, w tym uprawiania sportu i zdrowego odżywiania, udostępniane Użytkownikowi na Stronie kolejno etapami w miarę kontynuacji jego udziału w Programie,
 9. Nagrody – Vouchery i zniżki na zakupy, które mogą być przyznane Użytkownikom po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków w ramach dostępnej puli Nagród; Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę,
 10. Partner – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Benefit Systems świadczy użytkownikom Kart określone usługi sportowo-rekreacyjne w swoim obiekcie (np. zajęcia sportowe, basen, siłownia, joga, sauna) na terenie Polski,
 11. Program „Zaprojektuj Formę” lub równoważnie Program – program lojalnościowy adresowany do użytkowników aktywnych Kart realizowany za pośrednictwem Systemu, w ramach którego Użytkownicy otrzymują dostęp do Kursów oraz Katalogu Nagród, a którego celem jest promowanie Programu MultiSport oraz zdrowego trybu życia,
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),
 14. Staż – okres uczestnictwa Użytkownika w Programie „Zaprojektuj Formę” liczony w dniach zgodnie z Regulaminem,
 15. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.forma.kartamultisport.pl, za pośrednictwem której Użytkownik po zalogowaniu się ma dostęp do swojego Konta, Kursów i Katalogu Nagród,
 16. System – system informatyczny wspomagający realizację Programu, umożliwiający Użytkownikowi m.in. dostęp Kursów, Katalogu Nagród, quizów oraz naliczanie Stażu; System jest dostępny przez Stronę,
 17. Użytkownik lub równoważnie Uczestnik Programu – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i przystąpiła do Programu,
 18. Voucher – dokument wystawiony na okaziciela, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia przez Dostawcę jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Każdy Voucher posiada zapisany termin ważności oraz swoją wartość nominalną (nie dotyczy biletu do kina).
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Programie „Zaprojektuj Formę”.
 2. Organizatorem Programu jest Benefit Systems.
 3. Program jest organizowany na terytorium Polski.
 4. Program trwa od dnia 23 lutego 2023 r. do 23 marca 2024 r. do godziny 23:59, z tym zastrzeżeniem, że Organizator może przedłużyć czas trwania Programu.
 5. Do przedłużenia Programu stosuje się procedurę zmiany Regulaminu, o której mowa w § 9 Regulaminu.
§ 3 Uczestnictwo w Programie
 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
  1. ukończyła 18-ty rok życia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. jest zatrudniona przez Klienta biorącego udział w Programie MultiSport lub współpracująca z nim lub jest osobą towarzyszącą takiej osoby w rozumieniu warunków Programu MultiSport;
  4. jest użytkownikiem ważnej (aktywnej) Karty objętej Programem (ust. 2 poniżej), wskazanym imiennie na tej Karcie;
  5. posiada Konto SSO (tzn. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego www.kartamultisport, platformy eMultiSport lub aplikacji eMultiSport).
 2. Program obejmuje następujące rodzaje Kart: MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light, MultiSport Student, MultiSport Senior.
 3. W Programie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione u Organizatora (lub oddział Organizatora) w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Użytkownik może wycofać swój udział w Programie w każdym czasie.
 5. Aby przystąpić do Programu i uzyskać status Użytkownika, osoba spełniająca warunki określone powyżej powinna wykonać poniższe czynności:
  1. wejść na Stronę;
  2. kliknąć w przycisk: „Dołącz do kursu” widoczny po wybraniu dowolnego z dostępnych Kursów;
  3. zalogować się na swoje Konto SSO;
  4. potwierdzić akceptację Regulaminu;
  5. wyrazić chęć uczestnictwa w Programie poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” (lub równoważnego).
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji chęci uczestnictwa w Programie, Użytkownik otrzyma potwierdzenie od Organizatora na adres mailowy Użytkownika przypisany do Konta.
 7. Z chwilą uzyskania statusu Użytkownika, Użytkownik może korzystać za pośrednictwem Strony z dodatkowych funkcjonalności Konta takich jak:
  1. Dostęp do Kursów;
  2. Zapoznawanie się z informacjami o zrealizowanych Kursach;
  3. Zapoznawanie się z Katalogiem Nagród;
  4. Zamawianie Nagród;
  5. Dostęp do historii złożonych zamówień na Nagrody;
  6. Dostęp do danych Użytkownika przypisanych do Konta;;
  7. Uczestnictwo w aktywnościach i zadaniach dostępnych w ramach Programu;
  8. Dostęp do treści przeznaczonych dla Użytkowników, w tym np. do treści Regulaminu, dodatkowych informacji, quizów czy ankiet;
  9. Dostęp do formularza kontaktowego z celu kontaktu z Organizatorem.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie dostępu do Kursów lub Katalogu Nagród,Organizator może zablokować dostęp tego Użytkownika do Strony na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłużej jednak niż 7 (siedem) dni. W okresie zablokowania Strony Użytkownik nie może składać zamówień na Nagrody. O zablokowaniu Strony i jego przyczynie Organizator zawiadamia Użytkownika na adres mailowy przypisany do Konta.
§ 4 Wymagania techniczne
 1. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta SSO.
 2. Korzystanie ze Strony wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowanie przeglądarek: Chrome 91.x, Firefox 89.x, , Microsoft Edge 91.x, lub nowszych;
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF;
  3. strona internetowa powinna być w pełni responsywna.
§ 5 Zasady liczenia Stażu i dostępu do Kursów
 1. W ramach Programu Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursów w ten sposób, że materiały będą udostępniane Użytkownikowi na Stronie kolejno etapami w miarę kontynuacji jego udziału w Programie oraz naliczonego Stażu. O udostępnieniu nowych Kursów lub nowych odcinków wybranego przez Użytkownika Kursu, Benefit Systems poinformuje Użytkownika drogą mailową. Bardziej szczegółowe informacje w przedmiocie częstotliwości udostępniania nowych materiałów mogą być zawarte na Stronie.
 2. Staż Użytkownika liczony jest od dnia dołączenia Użytkownika do Programu zgodnie z Regulaminem. Dzień dołączenia Użytkownika do Programu to pierwszy dzień Stażu, który zostanie naliczony na Koncie Użytkownika kolejnego dnia po rejestracji w Programie.
 3. Długość Stażu będzie mieć wpływ na dostęp Użytkownika do Nagród zgodnie z § 6 Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem kolejnych zdań niniejszego ustępu oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, udział w Programie nie wymaga ciągłości w posiadaniu aktywnej Karty. Każda przerwa w posiadaniu aktywnej Karty (spowodowana np. zmianą pracy lub zmianą rodzaju Karty) trwająca nie więcej niż 31 dni pozostaje bez wpływu na dotychczasowe naliczanie Użytkownikowi Stażu, co oznacza, że Staż jest naliczany Użytkownikowi mimo, iż nastąpiła przerwa w posiadaniu aktywnej Karty (do 31 dni włącznie). Jeśli jednak nastąpiła zmiana danych Użytkownika na Karcie w postaci adresu email lub numeru Karty, wymagana jest ich aktualizacja przez Użytkownika najpóźniej w ciągu 31 dni od ich zmiany poprzez stronę www.kartamultisport.pl/moje-konto/ustawienia lub kontaktując się z infolinią Benefit Systems na adres email: programlojalnosciowy@benefitsystems.pl bądź tel: (22) 242 42 42. Brak aktualizacji danych w podanym w poprzednim zdaniu okresie spowoduje automatyczne zablokowanie Konta do czasu aktualizacji danych przez Użytkownika, wyzerowanie naliczonego Użytkownikowi Stażu (który będzie Użytkownikowi naliczany od początku po odblokowaniu Konta) oraz utratę dostępu do dotychczas udostępnionych mu Kursów.
 5. Przerwa w posiadaniu aktywnej Karty trwająca powyżej 31 dni od dezaktywacji dotychczasowej Karty spowoduje utratę przez Użytkownika naliczonego dotychczas Stażu, który zostanie wyzerowany i będzie naliczany od początku począwszy od dnia ponownej aktywacji Karty lub dnia aktywacji nowej Karty przypisanej do Konta za pośrednictwem strony www.kartamultisport.pl/moje-konto/ustawienia. Wraz z utratą Stażu Użytkownik traci również dostęp do dotychczas udostępnionych mu Kursów.
 6. Staż naliczony w wyniku naruszenia Regulaminu podlega odliczeniu.
§ 6 Zasady dostępu do Nagród
 1. Użytkownik, któremu zostanie naliczony odpowiedniej długości Staż, będzie miał możliwość otrzymania Nagrody w postaci Vouchera dostępnego w Katalogu Nagród. Jeden Voucher może zostać przyznany po naliczeniu Użytkownikowi 5-miesięcznego Stażu, a drugi Voucher po naliczeniu 11-miesięcznego Stażu. Naliczanie 5-miesięcznego oraz 11-miesięcznego Stażu kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowego dniowi rejestracji w Programie, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu naliczania Stażu nie było – w pierwszym dniu następnego miesiąca. Dla przykładu:
  1. jeśli rejestracja w Programie nastąpiła 25 lutego 2023 r., pierwszy Voucher może zostać przyznany 25 lipca 2023 r. – po naliczeniu 5 miesięcznego Stażu; a drugi Voucher 25 stycznia 2024 r
  2. jeśli rejestracja w Programie nastąpiła 31 marca 2023 r., pierwszy Voucher może zostać przyznany 31 sierpnia 2023 r. – po naliczeniu 5 miesięcznego Stażu, a drugi Voucher 1 marca 2024 r.
 2. Niezależnie od Voucherów, w Katalogu Nagród mogą być okresowo dostępne zniżki do wybranych sklepów. Zniżki do sklepów stanowią jednak opcjonalną część Katalogu Nagród.
 3. Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania Nagród (pomimo naliczenia wymaganego Stażu w przypadku Voucherów), gdyż Nagrody są limitowane i dostępne tylko do wyczerpania zapasów. O wyczerpaniu dostępnej puli danego rodzaju Nagród Organizator poinformuje na Stronie.
 4. Użytkownik otrzyma informację o dostępności Nagrody drogą mailową, informacja ta będzie również dostępna w dedykowanej zakładce na Stronie po zalogowaniu się na Konto.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie aktywnej Karty przez Użytkownika.
 6. Użytkownik powinien rozważnie dokonywać wyboru Nagrody, gdyż Nagrody nie podlegają zwrotowi w razie omyłki Użytkownika czy chęci zmiany.
 7. Aby otrzymać Nagrodę, Użytkownik, który spełnia opisane w niniejszym paragrafie warunki, po wejściu na Stronę i zalogowaniu się na Konto powinien:
  1. wybrać rodzaj Nagrody na Stronie pod warunkiem jej dostępności w Katalogu Nagród;
  2. wybrać opcję „zamów”;
  3. potwierdzić wybór klikając w odpowiedni przycisk.
 8. Po dokonaniu zamówienia Nagrody, Użytkownik otrzyma potwierdzenie oraz wybrany Voucher lub zniżkę.
 9. Nagrody są dostarczane Użytkownikowi w formie elektronicznej jako Vouchery, bilety do kina lub zniżki do sklepów (jeśli takie zniżki będą dostępne), które są przesyłanie na adres e-mail przypisany do Konta oraz są dostępne na Stronie po zalogowaniu. Szczegółowe informacje o Nagrodach, w tym o terminach ich ważności, są dostępne na Stronie.
 10. Organizator ma prawo żądać od Użytkownika pokwitowania otrzymania Nagrody.
 11. Organizator ani Dostawcy nie wymieniają Voucherów na gotówkę, ani też nie wydają reszty w przypadku, gdy cena towarów lub usług nabywanych w zamian za Voucher jest mniejsza niż wartość Vouchera. W przypadku niewykorzystania Vouchera lub niewykorzystania całej wartości Vouchera, równowartość Vouchera lub jego niewykorzystanej części nie podlegają zwrotowi.
§ 7 Komunikacja w ramach Programu
 1. Organizator zobowiązany jest do informowania Użytkowników o wszelkich wydarzeniach istotnych z punktu widzenia realizacji założeń Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Komunikacja z Użytkownikami będzie odnosić się bezpośrednio do przebiegu Programu i aktywności Użytkownika oraz jest integralnym elementem Programu.
 3. W ramach Programu Organizator komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Strony.
 4. Komunikacja z Użytkownikiem obejmuje w szczególności wysyłkę powiadomień w przedmiocie: dostępności na Stronie nowych Kursów oraz udostępnienia nowych materiałów w ramach tych Kursów, naliczenia Stażu umożliwiającego Użytkownikowi otrzymanie Nagród, dostępności Nagród oraz aktywności Użytkownika.
§ 8 Utrata statusu Uczestnika Programu
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, bez podania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Benefit Systems (np. e-mailowo lub telefonicznie – dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.forma.kartamultisport.pl) lub złożyć mailowe oświadczenie o rezygnacji korzystając z funkcji „Wypisz się” dostępnej w otrzymywanej korespondencji mailowej dotyczącej Programu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby występującej z powyższym żądaniem.
 2. Z uwagi na to, że warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Konta SSO, usunięcie przez Użytkownika swojego Konta SSO oznacza automatycznie rezygnację z udziału w Programie, z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, z chwilą otrzymania przez Benefit Systems informacji o rezygnacji Użytkownika z udziału w Programie lub z chwilą usunięcia Konta SSO Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do Kursów i Nagród.
 4. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Programu Użytkownika, który:
  1. w nieuczciwy sposób wpływa na przebieg Programu lub ingeruje w jego mechanizm w celu uzyskania nienależnych Nagród;
  2. w ramach udziału w Programu w sposób uporczywy lub rażący postępuje w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem;
  3. w dacie przystąpienia do Programu nie spełniał warunków uczestnictwa w niej – jeżeli okoliczność ta wyjdzie na jaw po przystąpieniu do Programu;
  4. rażąco lub uporczywie narusza „Regulamin korzystania z kart w ramach Programu MultiSport”.
§ 9 Zmiana Regulaminu
 1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Uczestników praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, ani nie może prowadzić do istotnej zmiany przyrzeczenia publicznego Organizatora. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. wprowadzenie dodatkowych możliwości uzyskiwania Nagród;
  4. przedłużenie czasu trwania Programu lub zmiana innych terminów podanych w Regulaminie;
  5. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  6. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  7. zmiana w zakresie procesu przystępowania Użytkowników do Programu;
  8. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności związanych z Programem;
  9. rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji;
  10. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Użytkowników na adres e-mail lub numer telefonu podany w związku z udziałem w Programie, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 10 (dziesięć) dni od daty przesłania informacji o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Stronie.
 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, informacja o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin.
 4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Użytkownika, który nie zrezygnuje z udziału w Programie przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z udziału w Programie następuje na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
§ 10 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane – według wyboru osoby składającej reklamację:
  1. pisemnie – listem przesłanym na adres siedziby Organizatora;
  2. pisemnie – poprzez złożenie pisma w biurze siedziby Organizatora;
  3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: programlojalnosciowy@benefitsystems.pl;
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, numer Karty – jeśli jest), dokładny adres korespondencyjny lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi na reklamację jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację Uczestnika jest udzielana w terminie do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Organizatora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Organizator pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami RODO.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na Stronie oraz w naszej Polityce Prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Strony, które mogą wyniknąć z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, technicznych (w tym wskazanych w § 4 Regulaminu), zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu;
  2. przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności Uczestnika do sieci Internet;
  3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Organizatora, których Organizator nie mógł racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Programu i Strony;
  4. skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu.
 4. Niezależnie od powyższego, Organizator czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Programu i Strony, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek.
 5. Szczegółowe informacje o Programie i warunkach uczestnictwa w nim są dostępne na Stronie.
 6. Regulamin jest dostępny na Stronie – w tym również do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 7. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 8. Strona internetowa dedykowana Programu dostępna jest wyłącznie w języku polskim.
Pobierz Regulamin Programu "Zaprojektuj Formę"